วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ออกแบบระบบ, วิเคราะห์ระบบ, งานคอมพิวเตอร์, รับเขียนโปรแกรม,รับออกแบบเว็บไซต์,ทำเว็บไซต์,E-Commerce,ระบบงานคอมพิวเตอร์,ออกแบบธุรกิจ,เขียนโปรแกรม,App,Apple,Microsoft,.Net,SQL,Source,Recuive,Network,SDLCบริษัท ปลูก โซลูชั่น จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งพัฒนาระบบงาน

คอมพิวเตอร์ และระบบงานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองเงื่อนไขทางธุรกิจ 

เราให้บริการ เพื่อการพัฒนาระบบงานภายในองค์กร เว็บไซด์หน่วยงานหรือพื่อการขายสินค้าและบริการ

ต่างๆ ด้วยมาตรฐานการพัฒนาซอพแวร์ที่เป็นที่ยอมรับ, บริการเจ้าหน้าที่ด้านไอทีเพื่องานที่ต้องอยู่ภาย

ใต้การดูแลขององค์กรเอง, ให้คำปรึกษา วางระบบเครือข่าย ติดตั้ง  งานด้านระบบเครือข่าย

อาทิเช่น บริการ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์, เขียนโปรแกรม, ทำเว็บ E-Commerce, 

พนักงาน Outsource, ให้คำปรึกษาและดูแลระบบเครือข่าย


     


บริษัท ปลูก โซลูชั่น จำกัด โทร. 0814552947 เรามีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบงาน พร้อมทั้งกระบวนการแก้ไขปัญหาอันเนื่องจากเงื่อนไขทาง

ธุรกิจ เพื่อให้ระบบงานมีประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้ความปลอดภัย

สูงสุด เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำงาน โดยยึดหลักการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ เก็บรวบรวม

ความต้องการที่ครบถ้วน และจัดทำเอกสารอย่างเป็นระบบ การทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ในทุกกรณีตาม

เงื่อนไขทางธุรกิจ โดยการตรวจสอบ ประเมินผล วิเคราะห์การใช้งานระบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ตรงตาม

ความต้องการ พร้อมด้วยการรักษาความลับ และทรัพย์สินทางป้ญญา

ออกแบบระบบ , วิเคราะห์ระบบ , งานคอมพิวเตอร์ , รับเขียนโปรแกรม , รับออกแบบเว็บไซต์

,ทำเว็บไซต์ , E-Commerce , ระบบงานคอมพิวเตอร์ , ออกแบบธุรกิจ ,

เขียนโปรแกรม , App , Apple , Microsoft , Net,SQL , Source , Recuive , Network , SDLC

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น