วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

บริการเงินด่วน เงินกู้ รู้ผลอนุมัติไว เอกสารไม่ยุ่งยาก อนุมัติง่ายๆไม่จำกัดวงเงิน รับเงินสดทันทีไม่ต้องรอนานไม่เช็คแบล็คลิส ไม่เช็คประวัติทางการเงินใช้บริการสินเชื่อเงินด่วน วันนี้ความสุขไม่มีจำกัด ชีวิตไม่มีสะดุด

ฟรีค่าธรรมเนียม หรือง่ายๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการขอให้บริการ

ให้วงเงินกู้มากกว่าที่อื่น 3-4 เท่า วงเงินกู้เริ่มที่ 10,000-100,000 บาท หรือ 5 เท่าของรายได้

กู้ที่อื่นไม่ผ่าน ไม่มีคนค้ำ ไม่มีของมาค้ำประกัน มากู้ที่เราผ่านแน่นอนและไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องเสียค่านายหน้า ไม่ต้องเสียค่าเดินทางมาทำสัญญาเรามีทีมงานเดินทางไปหาท่านถึงที่

รอผลการอนุมัติในการขอสินเชื่อเงินกู้ภายใน 1 วัน หลังทำการขอสินเชื่อ

พิเศษ! ไม่ต้องมาแบ่งภาระหนี้สินเพิ่มเพราะที่นี่ (ดอกเบี้ย0%) ตั้งแต่ขอสินเชื่อเงินด่วน

ยินดีให้คำปรึกษาหรือสอบถามผลการอนุมัติสินเชื่อเงินกู้ได้ 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการร่วมรายการสินเชื่อเงินด่วน
ผู้สมัครจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินด่วนพิเศษแบบลดต้นลดดอก 13.99% ต่อปีนาน 4 เดือน

ตั้งแต่เดือนที่ 5 เป็นต้นไป ดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินด่วนแบบลดต้นลดดอก 18 – 26% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อเงินด่วน และระยะเวลาการผ่อนชำระต่อเดือนของผู้สมัคร ตามเงื่อนไขที่แหล่งสินเชื่อเงินกู้ เงินด่วน เชื่อถือได้

เกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเงินกู้ เงินด่วน / วงเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่สินเชื่อเงินกู้เงินด่วนกำหนด หากมีข้อขัดแย้งใดๆ คำตัดสินของสินเชื่อเงินกู้ เงินด่วน ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีเป็นบุคคลธรรมดา/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ / กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว อายุของผู้กู้จะต้องไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ สำหรับพนักงานประจำ และ ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ สำหรับเจ้าของธุรกิจ

สัญชาติไทยเท่านั้น

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

รายได้ประจำขั้นต่ำ 15,000 บาท ต่อเดือนสำหรับลูกค้าใหม่

บุคคลธรรมดา อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

 เจ้าของกิจการดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

ผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขของแหล่งเงินกู้ เงินด่วน เชื่อถือได้

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ (สัญชาติไทยเท่านั้น)

ต้นฉบับสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ ฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแต่งเพลง

สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชีเพื่อรับโอนเงินกู้ (ต้องเป็นชื่อผู้ขอสินเชื่อ และเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น)

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

สำเนาบัตรประชาชน

หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ทะเบียนการค้า หรือหนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุด)

สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชีเพื่อรับโอนเงินกู้ (ต้องเป็นชื่อผู้ขอสินเชื่อ และเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น)

อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่  1 – 4 : อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 13.99% ต่อปี*

เดือนต่อๆ ไป : 18% - 26%  (ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาการผ่อน ชำระต่อเดือนของผู้สมัคร)

การคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินด่วน  : เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก  (Effective rate) โดยมีการคำนวณเป็นรายวันและให้ถือว่าหนึ่งปี มี 365 วัน  

หมายเหตุ

สินเชื่อเงินกู้ เงินด่วน เชื่อถือได้จะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28% หากมีการผิดนัดชำระ
อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม แหล่งสินเชื่อเงินกู้ เงินด่วน เชื่อถือได้ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
แหล่งสินเชื่อเงินกู้ เงินด่วน เชื่อถือได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ภาระหน้าที่การชำระคืนเงินกู้และภาระหน้าที่อื่นๆ ของผู้กู้                        

หากท่านได้รับอนุมัตจากแหล่งสินเชื่อเงินกู้ เงินด่วน เชื่อถือได้ ท่านจะต้องมีภาระหน้าที่ต่อไปนี้

ชำระค่างวดผ่อนชำระรายเดือน ภายในวันที่ที่แหล่งเงินกู้ เงินด่วน เชื่อถือได้ กำหนด (แหล่งเงินกู้ เงินด่วน เชื่อถือได้จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ) หากชำระหลังจาก วันที่ครบกำหนดชำระ ท่านจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

จำนวนเงินทั้งหมดต้องชำระคืนตลอดอายุสัญญา (คำนวณตามอัตราดอกเบี้ย ปัจจุบัน) จะมีการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

หากท่านมีปัญหา ในการชำระคืนเงินกู้ยืมตามเวลาที่กำหนด กรุณาแจ้งให้ทางแหล่งสินเชือเงินกู้ เงินด่วน เชื่อถือได้ ทราบ ทันที  เพื่อร่วมกันพิจารณาเงื่อนไขการชำระคืนในรูปแบบอื่น

ดูเพิ่มเติมได้ที่

https://goo.gl/Zc3CQN

https://goo.gl/XrDBbF

บริการเงินด่วน, เงินกู้, เงินด่วน, สินเชื่อเงินด่วน, ต้องการเงินกู้, แหล่งสินเชื่อเงินด่วน

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

ขาย ไอคอนโด เพชรเกษม 39 Icondo 24 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ซอย เพชรเกษม 39 ขายถูก พร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์


ขาย ไอคอนโด เพชรเกษม 39 Icondo 24 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ซอย เพชรเกษม 39 ขายถูก  พร้อมอยู่ พร้อมเฟอร์นิเจอร์

สถานที่อำนวยความสะดวกใกล้เคียง :
- ใกล้ทางด่วน (วงแหวนตะวันตก)
- ถนนพุทธมณฑลสาย 1
- ถนนกาญจนภิเษก
- ถนนราชพฤกษ์
- มหาวิทยาลัยสยาม
- โรงพยาบาลพญาไท 3
- โรงพยาบาลบางไผ่
- BTS บางหว้า 6.2 กม.
- ตลาดบางแค 950 ม.
- โลตัสบางแค 2.3 กม.
- ซีคอนสแควร์ บางแค 2.7 กม.
- The Mall บางแค 2.9 กม.
- โรงพยาบาล เพชรเกษมบางแค 2 1.3 กม.
- โรงพยาบาล เพชรเกษมบางแค 1.4 กม.
- โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ 4.3 กม.

สิ่งอำนวยความสะดวก :
- สนามเด็กเล่น
- สวนสาธารณะ
- สนามเด็กเล่น
- ทางเข้าห้องฟิตเนส พร้อมที่นั่งอ่านหนังสือ
- สระว่ายน้ำ
- ที่นั่งพักผ่อน บนสระว่ายน้ำ
- สระว่ายน้ำระบบเกลือ ขนาด 5 x 18 ม. พร้อมสระเด็ก
- ลิฟท์โดยสาร อาคารละ 2 ตัว
- ตู้จดหมาย
- บริเวณ Lobby
- ฟิตเนส (แบบ Pool & Garden View Fitness Center)
- รปภ., กล้องวงจรปิดโครงการ, ประตู Key Card
- รถรับส่ง (Shuttle Bus)
- ร้านค้า
- Wi-Fi Internet บริเวณ Lobby
- อื่นๆ (ระบบป้องกันน้ำท่วม, สนามเด็กเล่น, Walk Way, Ultra Hi-speed Internet, Lobby แยกแต่ละอาคาร, ที่จอดรถ)

ราคา (เช่า/ขาย) : ขาย 1,330,000 บาท

ที่ตั้ง (เขต) กรณีเซิช google ไม่เจอ : ซอยเพชรเกษม 39 (ซอยคานเรือ) ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

ติดต่อได้ที่

แพน (ภัสส์ชนันท์ กฤตชัยณัฐกุล)

เบอร์โทร : 092-247-8282

E-Mail : pan.winnerestate@gmail.com

Line ID : pan.winnerestate

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

ขายโนเบิล รีโคล สุขุมวิท19 คอนโดใหม่ใกล้รถไฟฟ้าอโศก รถไฟใต้ดินสุขุมวิท

ขายโนเบิล รีโคล สุขุมวิท19
คอนโดใหม่ใกล้รถไฟฟ้าอโศก รถไฟใต้ดินสุขุมวิท
ทำเลดีมากเป็นจุดเปลี่ยนรถไฟฟ้า สถานีBTS&MRT
ห้างTerminal21, Robinson Sukhumvit19 ,โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
บรรยากาศกี สงบ ร่มรื่น และเดินทางง่ายสะดวก เข้าออกได้ทางทั้งสุขุมวิท อโศก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ถนนรัชดาพระราม3 ใกล้กับความสะดวกทุกอย่างแหล่งธุรกิจของคนไทยและต่างชาติ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร ธนาคาร และแหล่งบันเทิง
1ห้องนอน 34.86ตรม ทิศใต้ลมเย็น วิวเมืองสุขุมวิท ไฟสวย ราคา6.75ล้าน
1ห้องนอน 34.86ตรม ทิศเหนือ วิวโรงเรียนวัฒนา ร่มรื่นต้นไม้เขียว ราคา 7.1ล้าน
โครงการขายหมดแล้ว สร้างเสร็จปี2561
สนใจติดต่อ 082 086 8112 (เจ้าของ)

แปลนห้อง 1 ห้องนอน 34.45 ตร.ม. 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ มีระเบียงในส่วนของห้องรับแขกและห้องนอนค่ะ การจัดวาง Layout ห้องในสไตล์ของโนเบิล แยกแต่ละส่วนการใช้งานได้ลงตัว เพดานห้องสูงถึง 2.65 ม. ทำให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้าน


– ทำเลที่ตั้งโครงการ โนเบิล รีโคล สุขุมวิท 19 ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพ อยู่ใกล้รถไฟฟ้าทั้ง BTS อโศก และ MRT สุขุมวิท เดินทางสะดวก  อยู่ใกล้อาคารสำนักงาน โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ครบทุกด้าน เข้า-ออก ได้หลายเส้นทาง และแม้ว่าตัวโครงการจะอยู่ในย่านธุรกิจที่คึกคัก แต่ตัวโครงการจริงนั้น ถือว่าอยู่ในทำเลที่เงียบสงบ บรรยากาศร่มรื่น  อาคารสูงรอบโครงการก็ ที่เห็นกันชัดก็มีอยู่ประมาณ 3 อาคาร แต่ก็สูงไม่เกิน 11 ชั้น แน่นอนว่าคงไม่มีผลกระทบกับเรื่องการมองเห็น บล็อควิวมุมมองต่างๆของโครงการแน่นอน

– เรื่องอาหารการกิน   ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ ทั้งซอยสุขุมวิท 19 และ 21 เต็มซอย ทั้งร้านสเต๊ก, อาหารญี่ปุ่น, ก๋วยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง, 7-11 หรือจะไปจบที่ Terminal เลยก็ได้ค่ะ แถมราคาไม่แพงด้วย

– การเดินทางรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางเข้า- ออก ได้หลายเส้นทาง ไม่ว่าจะมาจากทางนานา สุขุมวิท หรือถนนอโศก

– การเดินทางด้วยรถสาธารณะ จะนั่งวินมอเตอร์ไซค์จากหน้าโครงการก็ได้ค่ะ อัตราค่าบริการพี่วิน ไปยังจุด Interchange ของ BTS อโศก และ MRT สุขุมวิท ก็แค่ 10 บาท หรือถ้าหากจะเดินเอาก็ได้นะ จากตัวโครงการไปยัง รถไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร เทียบเวลาเดินก็ประมาณ 10 นาทีค่ะ

– การออกแบบโครงการ เป็นตามสไตล์ของทาง NOBLE เลยค่ะ เน้นเรียบๆ แต่ดู Modern ตัวอาคารดูเรียบ ใช้สีแบบ Mono Tone ในส่วนของห้องพักเริ่มต้นที่ 34 ตร.ม. แต่ละห้องมีระเบียงให้ด้วย แต่ส่วนของระเบียงจะไม่ใหญ่มากนัก แต่มีความยาว ซึ่งจะตากผ้าได้เยอะ  เน้นใช้งานที่ตัวห้องมากกว่า และจุดเด่นเรื่องห้องพักของ NOBLE คือเพดานสูง ทำให้ดูโล่ง ให้ความรู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้าน วัสดุของห้อง และสุขภัณฑ์ห้องน้ำที่ใช้ เน้นเกรดพรีเมี่ยมทั้งหมด สำหรับห้องที่ทาง NOBLE ให้เป็นแบบ Partly Fitted คือมีชุดครัว, แอร์ให้ ส่วนห้องเป็นห้องเปล่า เน้นให้ผู้อาศัยไปตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบกันเอาเองค่ะ


– Facility ของโครงการอยู่บนชั้น 28 มีสวนส่วนกลางให้ทั้งหมด 3 ที่ (Ground Floor, ชั้น 23, ชั้น 28 ลอยฟ้า), สระว่ายน้ำลอยฟ้า, และ Sky Fitness (ก็ถือว่ามีให้ครบครัน  แม้โครงการจะเป็นตึกสูง แต่จำนวนยูนิตที่น้อย คงทำให้การใช้งานของ Facility ไม่แย่งกันจนเกินไป ลิฟท์โดยสารมีให้ 2 ตัว ลิฟท์ขนของ 1 ตัว เรื่องของที่จอดรถคงไม่น่ามีปัญหา เพราะมีที่จอดให้ค่อนข้างเยอะ คิดเป็น 60% ไม่รวมจอดซ้อนคัน โดยรวมแล้วถือว่ากำลังดีเลยค่ะ

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ

– Lobby
– สวนส่วนกลาง มีทั้งหมด 3 ที่ด้วยกัน คือ 1. ชั้น Ground Floor 2. ชั้น 23 และสุดท้าย ชั้น 28 เป็นสวนลอยฟ้า
– สระว่ายน้ำ Infinit ระบบเกลือ ขนาด 25.8×5 เมตร ลึก 1.30 เมตร เป็นสระเดี่ยว ไม่มีสระเด็ก
– Steam Room แยกชาย-หญิง
– ห้องอเนกประสงค์
– Infinity Edge Pool
– Sky Fitness หรือ ฟิตเนสลอยฟ้า อยู่บนชั้น 28
– ลิฟท์สำหรับผู้พักอาศัย 2 ตัว อัตราส่วนลิฟท์คิดเป็น 144:1
– ลิฟท์บริการ 1 ตัว
– ระบบ CCTV
– Key Card Access
– เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
– ที่จอดรถ : 1 ห้องนอน ต่อ 1 สิทธิ์ ไม่ Fix , 2 ห้องนอน ต่อ 2 สิทธิ์ ไม่ Fix

สถานที่สำคัญใกล้เคียง

ห้างสรรพสินค้า, สถานที่สำคัญ
– Health Land 235.38 เมตร
– รามาดา พลาซ่า 450 เมตร
– โรบินสัน 450 เมตร
– ประสานมิตร พลาซ่า 450 เมตร
– Terminal 21 500 เมตร
– INTERCHANGE 800 เมตร

อาคารสำนักงาน
– PS Tower 325.86 เมตร
– เสริมมิตร 350 เมตร
– Sino-Thai Tower 400 เมตร
– Trendy 600 เมตร
– เอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ 900 เมตร

อพาร์ทเม้นท์, โรงแรม
– Villa Bajaj 22.75 เมตร
– Grand Mercure 64.19 เมตร
– Wattana Height 250 เมตร
– SILQ 300 เมตร
– 15 สุขุมวิท เรสซิเดนท์ 400 เมตร
– Kingston Suites 400 เมตร
– Grand Park Ville 431.46 เมตร
– Citi Lodge Hotel 450 เมตร
– Shiva Towet 500 เมตร
– Grand Millennium 500 เมตร
– The Westin Grand สุขุมวิท 500 เมตร
– The Ambassador 600 เมตร
– INSAF 700 เมตร
– เชอราตัน แกรน สุขุมวิท 850 เมตร

Sale RECOLE SUKHUMVIT 19
MRT SUKHUMVIT, BTS ASOKE (Interchange station)
Robinson , Terminate department store, Office Building, Business Center ,Soi Cowboy nearby
Unit
Brandnew condo , Ready to move in 2018
1bed 34.86sq.m south side Sukhumvit view 6.75mb
1bed 34.86sq.m north side Wattana School view 7.1mb
More information pls contact Kate 082 086 8112 (owner)
EXPLORE LIMITLESSLY
A luxury condominium of 28 floors at the center of Asoke.
Whatever you demand from life, find it immediately
with MRT Sukhumvit and BTS Asoke stations.

facilities_info
Project’s Facilities
High Ceiling Lobby
Garden Area at Ground fl., 23rd fl. and 28th fl.
Infinity Edge Pool
Sky Fitness Room
Steam Rooms (Male/Female)
Multi-purpose Room
Laundry Room
2 Passenger Lifts & 1 Service Lift
Key Card Access Control
24 Hours Security Guard
CCTV
Parking on Ground fl. and underground parkin

ขายดาวน์คอนโด (เท่าทุน) เดอะพาร์คแลนด์ เพชรเกษม-ท่าพระ คอนโดใจกลางเมือง โครงการใหม่ขายดาวน์คอนโด!!(เท่าทุน)!!เดอะพาร์คแลนด์(เพชรเกษม-ท่าพระ)คอนโดใจกลางเมือง(โครงการใหม่)Byบริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด

-ติดสถานีรถไฟฟ้าท่าพระและใกล้จุดสถานีเชื่อมต่อMRTสายสีน้ำเงินสถานีท่าพระ,BTSสายสีเขียวเส้นสีลม สถานีบางหว้า , รถไฟฟ้าBTSตลาดพลู , รถBRTราชพฤกษ์

-ชั้น20 ตำแหน่ง10 ขนาด32ตรม.1ห้องนอน 1ห้องน้ำ
 ราคาหน้าสัญญาวันแรก 2,690,000บาท
ทิศตะวันออก วิวสวยมากสาทร มองถึงภูเขาทองสะพานพระราม8
- ชั้น15 มี2ห้องติดกัน ตำแหน่ง28,29 ขนาด32ตร.ม. ราคาหน้าสัญญาวันแรก 2,570,000บาท/ห้อง
1ห้องนอน วิวเมืองสาทร  เจริญนคร ทิศใต้ ลมเย็น
ทั้งขายและให้เช่า ค่าเช่า13,000/เดือน(สัญญารายปี)
แต่ละห้อง เฟอร์นิเจอร์ครบชุด มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

-ลักษณะโครงการ : เป็นคอนโดแบบHigh Rise สูง21ชั้น จำนวน1อาคาร รวมประมาณ800ยูนิต

-ที่ตั้งโครงการ : ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

-สิ่งอำนวยความสะดวกมี สระว่ายน้ำ Freeform ขนาดใหญ่ ห้องฟิตเนส กล้องวงจรปิด รปภ. ห้องสมุด
ห้องอเนกประสงค์ ประตูคีย์การ์ด ร้านค้า
สวนแต่งสไตล์โมเดิร์น ที่จอดรถ

-สถานที่ใกล้เคียง :ใกล้ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ท่าพระ, ซีคอน สแควร์(บางแค) , มหาวิทยาลัยสยาม , โรงพยาบาลพญาไท3 , โรงพยาบาลบางไผ่

***สนใจติดต่อ คุณเปิ้ล T.082-086-8112 , 086-455-1642 , 087-699-5109***
Line id: 0820868112

Sale Parkland Thapra Petchkasem Condo
       Located @ Thapra intersection , can access to Petkasem ,Thapra, Charansanitwong , Wongwianyai , Sathorn Road
Brandnew Condo  near Interchange station MRT&Underground train (comming)
only 5station to Sathorn and 7station to Chinatown
ready to move in Dec 2016
-1bed 32.sq.m 20floor Sathorn View ,Rama8 Bridge
Sale 2.69m For rent 13,500/month (yearly contract)
-1bed 32sq.m 15floor Good wind facing South side  ,City view
Sale 2.57m For rent 13,000/month(yearly contract)
      Fully Furnished and Brandnew ready to move in dec 2016
More information pls contact Kate 082 086 8112
**Sale at cost**


ขาย/ให้เช่า คอนโดพาร์คแลนด์ ปากน้ำ ชั้น16 วิวแม่น้ำ ยูนิต1630 ห้องที่3จากหน้าแม่น้ำ


ขาย/ให้เช่า คอนโดพาร์คแลนด์ ปากน้ำ
ชั้น16 วิวแม่น้ำ ยูนิต1630 ห้องที่3จากหน้าแม่น้ำ
-ให้เช่าพร้อมเฟอร์ 6,500 บาท
-ไม่มีเอาเฟอร์(มีแอร์1ตัว,เคาร์เตอร์ครัว,ตู้เสื้อผ้า) 5,000บาท
สัญญารายปี ห้องใหม่มือ1 รถไฟฟ้าสายสีเขียววิ่งเข้าสู่สุขุมวิท
-ขาย 1.5 ล้าน
โทร 082 086 8112 (เจ้าของ)

For Sale/Rent  Parkland Paknum
RIVER VIEW ,BTS PAKNUM
29sqm 16floor
for rent 6,500baht
For sale 1.5 million
Brand new condo in Samutprakarn ,Paknum
More information pls contact 082 086 8112
Line id 082 086 8112