วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Double Pine Software Software ERP เพื่อการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลสำหรับผู้บริหาร


Double Pine Software

Software ERP เพื่อการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลสำหรับผู้บริหาร


Double Pine Softwareโปรแกรมบัญชีเพื่อการวิเคราะห์เจาะลึกต้นทุนสำหรับผู้บริหาร 

เหมาะสำหรับ ทุกธุรกิจ ช่วยควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายในองค์กร 

แสดงผลวิเคราะห์เป็นผลทางสถิติที่ชัดเจนแม่นยำ

*  มีระบบงานรองรับหลายประเภทธุรกิจ เช่น Manufacturing, Trading, Construction, Steel, Wood รองรับระบบ POS, Barcode ฯลฯ

* เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกมิติมากรูปแบบและเลือกปรับการวิเคราะห์ได้เอง เช่น ยอดขายตามช่วงเวลา ตามลูกค้า ตามสินค้า ตามประเภทงานต่างๆ วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าในแต่ละงาน เป็นต้น 

* ระบบเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันทั้งระบบบัญชีแยกประเภท ระบบภาษี ระบบเจ้าหนี้ และลูกหนี้การค้า ระบบสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิต

* สามารถพิมพ์รายงานมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น งานภาษี งานสรรพากร Stock card รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย เอกสารยื่นภาษี ภ.ง.ด.3 ภ.ง.ด.53 รวมถึงแบบฟอร์มภาษีหัก ณ ที่จ่า


บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด โทร 02-515-0600 กด 1
จำหน่ายโปรแกรมบัญชี, โปรแกรมบริหารกลยุทธ์, โปรแกรมบริหารทุนมนุษย์,  Software ช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุน, Double Pine Software, โปรแกรมบัญชี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น