วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วัดสามัคคีบุญญาราม พระนาคปรกปางมหานาค ขอเชิญศรัทธาสาธุชนผู้ฝักใฝ่ในการสร้างทานบารมี ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่ามหากุศล กองบุญละ 999 บาท

วัดสามัคคีบุญญาราม พระนาคปรกปางมหานาค ขอเชิญศรัทธาสาธุชนผู้ฝักใฝ่ในการสร้างทานบารมี ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่ามหากุศล กองบุญละ 999 บาท


"ปุญญานิ ปะระโลกัสสะมิง ปติฏฐา โหนติ ปาณินันติ - บุญย่อมเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าได้ฉะนั้นแล...
" ขอเชิญศรัทธาสาธุชนผู้ฝักใฝ่ในการสร้างทานบารมี ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าป่ามหากุศล กองบุญละ 999 บาท พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระ สายป่ากรรมฐาน 
เพื่อยกระดับจิต สร้างสม อบรมคุณงามความดี เพิ่มพูนบุญบารมีแห่งตนให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป 

#รายนามพระเถรานุเถระ ที่เมตตาเข้าร่วมสวดเจริญพุทธมนต์
1. พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) 
เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) จ. พะเยา
2. พระครูอุดมภาวนาจาร (หลวงปู่ทองสุก อุตฺตรปญฺโญ) 
วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุษราคัม) จ. พะเยา
3. พระครูวิมลภาวนาคุณ (พระอาจารย์จื่อ พนฺธมุตฺโต) 
วัดเขาตาเงาะอุดมพร จ. ชัยภูมิ
4. พระครูปัญญาศีลวัฒน์ (พระอาจารย์ทองปาน ปญฺญาสาโร) 
วัดป่าบ้านใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน
5. พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อคำมูล ชิตมาโร) 
วัดรัตนวนาราม จ.พะเยา
6. พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร 
7. พระครูภัทรคุณาธาร (พระอาจารย์ชะดี ธมฺมวโร) 
วัดตาลนิมิตร จ.สกลนคร
8. พระอาจารย์ถาวร ญาณวีโร วัดถ้ำโพรง จ.สกลนคร
9. พระครูมงคลญาณโสภณ (พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตฺโต) 
วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
10. พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (พระอาจารย์เจริญ จตฺตสลฺโล) 
วัดป่าอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น